O Zdravilišču Rogaška Osebna izkaznica Za vlagatelje Aktualno
< Domov
Aktualno   > OBVESTILA
Obvestila
Objave v medijih
 

Objava za LJUBLJANSKO BORZO d.d.

Imenovana revizijska komisija v gospodarski družbi Zdravilišče Rogaška d.d.

  • Matej Goričan, rojen 04.04.1977 - predsednik
  • Danijela Bonča, rojena 24.02.1953 - član
  • Martin Krumpak, rojen 22.09.1950 - član

Rogaška Slatina 24.02.2015

Zdravilišče Rogaška d.d.
Predsednik uprave
Matej Goričan

 BESEDILO OBJAVE [PDF]


Objava popravka pri navedbi števila delnic in glasovalnih  pravic ZDRAVILIŠČA ROGAŠKA d.d.,zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.
Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina
matična številka: 1277090000
davčna številka: SI91598362

Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 10.478, od tega je:

  • rednih delnic          9.863
  • prednostnih  delnic      615

Zdravilišče Rogaška d.d.


Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina sporoča delničarjem, da so bili na Skupščini dne, 08.09.2013 sprejeti sklepi pod točkami 1, 2, 3, 4, 5 in 6 objavljenega dnevnega reda v objavi sklica skupščine dne 07.08.2013 v častniku VEČER.

Uprava:
Matej Goričan


Objava o obvestilu o izidu prevzemne ponudbe
za odkup vseh delnic družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.

Uprava družbe
Datum: 8.9.2011

 BESEDILO OBJAVE [DOC]
 ODLOČBA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [DOC]


Objava prevzemne ponudbe
PREVZEMNA PONUDBA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z veljavno zakonodajo družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., obvešča zainteresirano javnost, da je bila dne 22.7.2011 v časopisu Časnik Finance s strani prevzemnika S.P. PLOD d.o.o. objavljena Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. Istega dne smo od prevzemnika prejeli tudi prospekt in obvestilo o prevzemni ponudbi.

Prevzemna ponudba bo od 22.7.2011 do najmanj do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objavljena tudi na spletni strani družbe http://www.zdravilisce-rogaska.com

Uprava družbe
Datum: 22.7.2011

 PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. [PDF]


Uprava družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. podaja naslednje

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) uprava ciljne družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d. Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju ciljna družba) podaja naslednje mnenje o prevzemni ponudbi za odkup vseh delnic ciljne družbe, ki jo je prevzemnik družba S.P. PLOD proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica (v nadaljevanju prevzemnik), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-8/2011-12 z dne 19.7.2011 objavil dne 22.7.2011 v časopisu Časnik Finance.

 Celoten dokument [DOC]


OBVESTILO O DOGOVORIH
Četrtek, 23.6.2011

Obveščamo javnost, da ne obstajajo nikakršni dogovori ali pogajanja s prevzemnikom S.P. PLOD d.o.o. v zvezi z namero za prevzem družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., ki je bila objavljena dne 22.6.2011 v časopisu Časnik Finance.
V skladu s 25. členom ZPre-1 smo o tem obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
To obvestilo smo 23.6.2011 objavili tudi na SEOnetu.

Uprava družbe


OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI

Na podlagi 106. in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list RS, št. 67/2007) uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo – Obvestilo o prevzemni nameri.

 Celoten dokument [DOC]


OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina, matična št.: 1277090000, skladno z določilom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) obvešča o spremembi pomembnih deležev.

Dne 22.6.2011 je bila uprava družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d. obveščena, da je prišlo do spremembe pomembnih lastniških deležev.

Družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d. je dne 22.6.2011 prejela obvestilo, s katero nas je Damijan Kropej obvestil, da je dne 20.6.2011 odsvojil 1.950 rednih in 117 prednostnih delnic izdajatelja ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. z oznakama RGZR (redne) in RGZP (prednostne), kar predstavlja 21,46 – odstotni delež glasovalnih pravic v izdajatelju. Po opravljeni transakciji Damijan Kropej nima več v lasti ne rednih in ne prednostnih delnic z oznakama RGZR (redne) in RGZP (prednostne).

Hkrati nas je družba S.P. PLOD d.o.o. obvestila o pridobitvi pomembnega deleža, in sicer da je dne 20.6.2011 pridobila 1.950 rednih in 117 prednostnih delnic družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., z oznakama RGZR (redne) in RGZP (prednostne), kar predstavlja 21,46 % delež glasovalnih pravic. Delež glasovalnih pravic družbe S.P. PLOD d.o.o. po izvedeni transakciji znaša 46,43 %.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe http://zdravilisce-rogaska.com od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
Uprava družbe


ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., Rogaška Slatina

Namera o prodaji pomembnega deleža v družbi
Delničar Goričan Matej, obenem predsednik uprave prodaja celoten delež

Delničar Goričan Matej, obenem tudi predsednik uprave družbe prodaja svoj celoten delež v družbi Zdravilišče Rogaška d.d. in sicer 1950 rednih delnic z oznako RGZR, oz. 19,77 % delež navadnih delnic in 117 prednostnih delnic z oznako RGZP, oz . 19,02 deleža prednostnih delnic.

Uprava družbe
Datum: 24.03.2011

 


TEČAJ DELNICE na dan 16.02.2006

RGS 121,00 sit
RGP 350,00 sit


Leto 2005
  • Matej Goričan obvešča družbo, da je v decembru postal imetnik 190.258 delnic RGS in 5.735 delnic RGP.
  • Družba Hotel Sava Rogaška, d.o.o. je v septembru obvestila družbo o nakupu 30.237 delnic RGS.
  • Družba GO-SAD, d.o.o. je v septembru obvestila družbo o nakupu 40.756 delnic RGS in 4.393 delnic RGP.
  • Družba Hotel Sava Rogaška, d.o.o. je v avgustu obvestila družbo o nakupu 15.028 delnic RGS.

Leto 2004

  • Družba Hotel Sava Rogaška, d.o.o. je v decembru obvestila družbo o nakupu 1.342 delnic RGP in 104.237 delnic RGS
     
Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 15, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA; Telefon: 03 818 26 40, Telefaks: 03 818 26 49
E – pošta: zdravilisce.rogaska@siol.net