O Zdravilišču Rogaška Osebna izkaznica Za vlagatelje Aktualno
< Domov
Za vlagatelje   > DELNIČARJI DRUŽBE
Skupščine
Delničarji družbe
O delnici
Finančna poročila
Upravljanje družbe
 

Objava o obvestilu o izidu prevzemne ponudbe
za odkup vseh delnic družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.

Uprava družbe
Datum: 8.9.2011

 BESEDILO OBJAVE [DOC]
 ODLOČBA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV [DOC]


Objava prevzemne ponudbe
PREVZEMNA PONUDBA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z veljavno zakonodajo družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., obvešča zainteresirano javnost, da je bila dne 22.7.2011 v časopisu Časnik Finance s strani prevzemnika S.P. PLOD d.o.o. objavljena Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. Istega dne smo od prevzemnika prejeli tudi prospekt in obvestilo o prevzemni ponudbi.

Prevzemna ponudba bo od 22.7.2011 do najmanj do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objavljena tudi na spletni strani družbe http://www.zdravilisce-rogaska.com

Uprava družbe
Datum: 22.7.2011

 PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. [PDF]


OBVESTILO O DOGOVORIH
Četrtek, 23.6.2011

Obveščamo javnost, da ne obstajajo nikakršni dogovori ali pogajanja s prevzemnikom S.P. PLOD d.o.o. v zvezi z namero za prevzem družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d., ki je bila objavljena dne 22.6.2011 v časopisu Časnik Finance.
V skladu s 25. členom ZPre-1 smo o tem obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
To obvestilo smo 23.6.2011 objavili tudi na SEOnetu.

Uprava družbe


OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI

Na podlagi 106. in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list RS, št. 67/2007) uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo – Obvestilo o prevzemni nameri.

 Celoten dokument [DOC]


OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina, matična št.: 1277090000, skladno z določilom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) obvešča o spremembi pomembnih deležev.

Dne 22.6.2011 je bila uprava družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d. obveščena, da je prišlo do spremembe pomembnih lastniških deležev.

Družba ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d. je dne 22.6.2011 prejela obvestilo, s katero nas je Damijan Kropej obvestil, da je dne 20.6.2011 odsvojil 1.950 rednih in 117 prednostnih delnic izdajatelja ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. z oznakama RGZR (redne) in RGZP (prednostne), kar predstavlja 21,46 – odstotni delež glasovalnih pravic v izdajatelju. Po opravljeni transakciji Damijan Kropej nima več v lasti ne rednih in ne prednostnih delnic z oznakama RGZR (redne) in RGZP (prednostne).

Hkrati nas je družba S.P. PLOD d.o.o. obvestila o pridobitvi pomembnega deleža, in sicer da je dne 20.6.2011 pridobila 1.950 rednih in 117 prednostnih delnic družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., z oznakama RGZR (redne) in RGZP (prednostne), kar predstavlja 21,46 % delež glasovalnih pravic. Delež glasovalnih pravic družbe S.P. PLOD d.o.o. po izvedeni transakciji znaša 46,43 %.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe http://zdravilisce-rogaska.com od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
Uprava družbe     
Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 15, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA; Telefon: 03 818 26 40, Telefaks: 03 818 26 49
E – pošta: zdravilisce.rogaska@siol.net