O Zdravilišču Rogaška Osebna izkaznica Za vlagatelje Aktualno
< Domov
Za vlagatelje   > UPRAVLJANJE DRUŽBE
Skupščine
Delničarji družbe
O delnici
Finančna poročila
Upravljanje družbe
 


UPRAVLJANJE DRUŽBE

Načela obvladovanja družbe Zdravilišče Rogaška, d.d. (družba) izhajajo iz veljavnih pravnih norm, internih aktov družbe ter ustaljene dobre prakse.

STATUT

Statut družbe, med drugim, ureja:
osnovni kapital družbe ter povečanje/zmanjšanje osnovnega kapitala družbe,
pravice imetnikov delnic družbe, sestavo in delovanje organov družbe (uprave, nadzornega sveta in skupščine delničarjev), obveščanje delničarjev.

Skupščina delničarjev
Skladno z določbami ZGD je skupščina delničarjev najvišji organ družbe, na kateri se neposredno udejanja volja delničarjev družbe. Skupščina delničarjev sprejema temeljne in statutarne odločitve.
Uprava skliče redno skupščino delničarjev družbe enkrat letno, in sicer v tekočem poslovnem letu. Sklic skupščine je javno objavljen najmanj 30 dni pred zasedanjem skupščine v častniku Finance.
Pravico do udeležbe na skupščini in do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, ki se na skupščini prijavijo, ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki vložijo ob prijavi za udeležbo na skupščini ustrezno pooblastilo.

Nadzorni svet
Sestava nadzornega sveta je določena s statutom družbe. Nadzorni svet je sestavljen iz 3 članov:
3 člane izvoli skupščina delničarjev družbe. Predsednik nadzornega sveta je vedno izvoljen izmed članov, ki jih izvoli skupščina delničarjev.
1 član, je lahko predstavnik delavcev družbe, izvoli svet delavcev družbe.

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. (PDF)


Za ogled dokumentov potrebujete program Adobe Reader, ki si ga lahko brezplačno snamete tukaj:     
Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 15, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA; Telefon: 03 818 26 40, Telefaks: 03 818 26 49
E – pošta: zdravilisce.rogaska@siol.net