O Zdravilišču Rogaška Osebna izkaznica Za vlagatelje Aktualno
< Domov
Za vlagatelje   > SKUPŠČINE
Skupščine
Delničarji družbe
O delnici
Finančna poročila
Upravljanje družbe
 

Zdravilišče Rogaška d.d.
NOTARSKI ZAPISNIK
o seji skupščine družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, matična št. 1277090000,
ki je bila 28.08.2017 s pričetkom ob 8:00 uri v prostorih
Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina.

> Besedilo zapisnika [PDF]


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta
delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje
holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet
družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 28.08.2017 ob 8.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2016.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

4.a »Bonča Danica, se izvoli za članico Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 28.08.2017 do 28.08.2021.«

4.b »Damijan Kropej, se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 08.09.2017 do 08.09.2021.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2016

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2016 se imenuje ABECEDA – REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., CELJE.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2016 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2016, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsako sredo med 9. in 11. uro, ob predhodni najavi na gsm 051 311 748 objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdraviliscerogaska. com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 24.08.2016, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 24.08.2016.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2017. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 05.08.2016, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce rogaska. co m. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 23.08.2017. Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsako sredo med 09.00 in 11.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 26.07.2017

> Dokument v PDF obliki

 


Zdravilišče Rogaška d.d.
NOTARSKI ZAPISNIK
o seji skupščine družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, matična št. 1277090000,
ki je bila 31.08.2016 s pričetkom ob 9:00 uri v prostorih
Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina.

> Besedilo zapisnika [PDF]


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 31.08.2016 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2015

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2015.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2015.«

4. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2016

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2016 se imenuje revizor REVIDERA d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2015 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2015, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsako sredo med 9. in 11. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 27.08.2016, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 27.08.2016.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 05.08.2016. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 05.08.2016, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe  www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 27.08.2016.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsako sredo med 09.00 in 11.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 29.07.2016

 


Zdravilišče Rogaška d.d.
NOTARSKI ZAPISNIK
o seji skupščine družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, matična št. 1277090000,
ki je bila 31.08.2015 s pričetkom ob 9:00 uri v prostorih
Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina.

> Besedilo zapisnika [PDF]


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

 

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 31.08.2015 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2014.«

4. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2015

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2015 se imenuje revizor REVIDERA d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2014 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2014, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 27.08.2015, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 27.08.2015.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 06.08.2015. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 06.08.2015, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe  www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do dne 27.08.2015.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 30.07.2015

> Besedilo sklica skupščine [DOC]
> Informacije o pravicah delničarjev [DOC]
> Predlogi sklepov [DOC]


PREKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,

Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina

Uprava in nadzorni svet preklicujeta skupščino delničarjev ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. , Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, ki je bila sklicana za dne 25.08.2013 ob 9. uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina.

Zdravilišče Rogaška d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

Rogaška Slatina, 07.08.2013


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 25.08.2013 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2012.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

4.a Skupščina se seznani, da je na zboru delavcev dne, 21.05.2013 bila izvoljena Bonča Danica, stan. Pod Bellevujem 22, EMŠO 2402953505256, kot članica nadzornega sveta.

4.b Skupščina se seznani z pisnim odstopom Alenke Podbevšek s funkcije članice Nadzornega sveta.

4.c »Damijan Kropej, stanujoč Markečica 11, EMŠO 3008982500364 se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 25.08.2013 do 25.08.2017.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2013

Predlog sklepa:
»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2013 se imenuje revizor AUDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj.«

6. Izredno poročilo posebnega revizorja

Predlog sklepa:
»Upravi se naloži, da skupščino delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. seznani s poročilom posebnega revizorja o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe Zdravilišče Rogaška d.d. v zadnih petih letih, z vidika gospodarnosti in ekonomske utemeljenosti poslovnih odločitev ter poštenega, skrbnega in vestnega ravnanja uprave in nadzornega sveta ter vpliva poslov na poslovanje družbe v obdobju zadnjih petih let.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2012, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 21.08.2013, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 21.08.2013.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 31.07.2013. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 31.07.2013, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe  www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do je dne 21.08.2013.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 24.07.2013

> Besedilo sklica skupščine [DOC]
> Informacije o pravicah delničarjev [DOC]
> Predlogi sklepov skupščine z obrazložitvijo in obrazec Pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice delničarja na skupščini družbe [DOC]


Zdravilišče Rogaška d.d.
NOTARSKI ZAPISNIK
o seji skupščine družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, matična št. 1277090000,
ki je bila 29.08.2014 s pričetkom ob 9:00 uri v prostorih
Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina.

> Besedilo zapisnika [PDF]


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 29.08.2014 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2013.«

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

»Pšeničnik Stanislav univ. dipl. ing.,stanujoč Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica, zaposlen v družbi S.P. Plod d.o.o., EMŠO 2309955500510 se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 21.12.2014 do 21.12.2018.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2014

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2014 se imenuje revizor REVIDERA d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2013 in poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2013, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 25.08.2014, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 25.08.2014.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2014. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 04.08.2014, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe  www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do je dne 25.08.2014.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 28.07.2014

> Besedilo sklica skupščine [DOC]
> Poročilo nadzornega sveta [DOC]
> Podatki o družbi [DOC]
> Pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice delničarja na skupščini družbe [DOC]


PREKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,

Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina

Uprava in nadzorni svet preklicujeta skupščino delničarjev ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. , Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, ki je bila sklicana za dne 25.08.2013 ob 9. uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina.

Zdravilišče Rogaška d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

Rogaška Slatina, 07.08.2013


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 25.08.2013 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2012.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

4.a Skupščina se seznani, da je na zboru delavcev dne, 21.05.2013 bila izvoljena Bonča Danica, stan. Pod Bellevujem 22, EMŠO 2402953505256, kot članica nadzornega sveta.

4.b Skupščina se seznani z pisnim odstopom Alenke Podbevšek s funkcije članice Nadzornega sveta.

4.c »Damijan Kropej, stanujoč Markečica 11, EMŠO 3008982500364 se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 25.08.2013 do 25.08.2017.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2013

Predlog sklepa:
»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2013 se imenuje revizor AUDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj.«

6. Izredno poročilo posebnega revizorja

Predlog sklepa:
»Upravi se naloži, da skupščino delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. seznani s poročilom posebnega revizorja o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe Zdravilišče Rogaška d.d. v zadnih petih letih, z vidika gospodarnosti in ekonomske utemeljenosti poslovnih odločitev ter poštenega, skrbnega in vestnega ravnanja uprave in nadzornega sveta ter vpliva poslov na poslovanje družbe v obdobju zadnjih petih let.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2012, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 21.08.2013, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 21.08.2013.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 31.07.2013. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 31.07.2013, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe  www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do je dne 21.08.2013.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 24.07.2013

> Besedilo sklica skupščine [DOC]
> Informacije o pravicah delničarjev [DOC]
> Predlogi sklepov skupščine z obrazložitvijo in obrazec Pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice delničarja na skupščini družbe [DOC]


Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina sporoča delničarjem, da so bili na Skupščini dne, 08.09.2013 sprejeti sklepi pod točkami 1, 2, 3, 4, 5 in 6 objavljenega dnevnega reda v objavi sklica skupščine dne 07.08.2013 v častniku VEČER.

Uprava:
Matej Goričan


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 08.09.2013 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2012.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

4.a Skupščina se seznani, da je na zboru delavcev dne, 21.05.2013 bila izvoljena Bonča Danica, stan. Pod Bellevujem 22, EMŠO 2402953505256, kot članica nadzornega sveta.

4.b Skupščina se seznani z pisnim odstopom Alenke Podbevšek s funkcije članice Nadzornega sveta.

4.c »Damijan Kropej, stanujoč Markečica 11, EMŠO 3008982500364 se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 08.09.2013 do 08.09.2017.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2013

Predlog sklepa:
»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2013 se imenuje  REVIDERA, d.o.o., Revizijska družba, Slovenska Bistrica.«

6. Izredno poročilo posebnega revizorja

Predlog sklepa:
»Upravi se naloži, da skupščino delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. seznani s poročilom posebnega revizorja o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe Zdravilišče Rogaška d.d. v zadnih petih letih, z vidika gospodarnosti in ekonomske utemeljenosti poslovnih odločitev ter poštenega, skrbnega in vestnega ravnanja uprave in nadzornega sveta ter vpliva poslov na poslovanje družbe v obdobju zadnjih petih let.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2012, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 04.09.2013, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 04.09.2013.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 14.08.2013. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 14.08.2013, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe  www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do je dne 04.09.2013.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 07.08.2013

> Besedilo sklica skupščine [DOC]
> Informacije o pravicah delničarjev [DOC]
> Predlogi sklepov skupščine z obrazložitvijo in obrazec Pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice delničarja na skupščini družbe [DOC]


PREKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,

Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina

Uprava in nadzorni svet preklicujeta skupščino delničarjev ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. , Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, ki je bila sklicana za dne 25.08.2013 ob 9. uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina.

Zdravilišče Rogaška d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

Rogaška Slatina, 07.08.2013


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 25.08.2013 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Bojan Herček.«

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2012.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2012.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

4.a Skupščina se seznani, da je na zboru delavcev dne, 21.05.2013 bila izvoljena Bonča Danica, stan. Pod Bellevujem 22, EMŠO 2402953505256, kot članica nadzornega sveta.

4.b Skupščina se seznani z pisnim odstopom Alenke Podbevšek s funkcije članice Nadzornega sveta.

4.c »Damijan Kropej, stanujoč Markečica 11, EMŠO 3008982500364 se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4(štirih) let, in sicer od 25.08.2013 do 25.08.2017.«

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2013

Predlog sklepa:
»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2013 se imenuje revizor AUDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj.«

6. Izredno poročilo posebnega revizorja

Predlog sklepa:
»Upravi se naloži, da skupščino delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. seznani s poročilom posebnega revizorja o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe Zdravilišče Rogaška d.d. v zadnih petih letih, z vidika gospodarnosti in ekonomske utemeljenosti poslovnih odločitev ter poštenega, skrbnega in vestnega ravnanja uprave in nadzornega sveta ter vpliva poslov na poslovanje družbe v obdobju zadnjih petih let.«

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2012, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 21.08.2013, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 21.08.2013.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 31.07.2013. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 31.07.2013, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe  www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje do je dne 21.08.2013.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 24.07.2013

> Besedilo sklica skupščine [DOC]
> Informacije o pravicah delničarjev [DOC]
> Predlogi sklepov skupščine z obrazložitvijo in obrazec Pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice delničarja na skupščini družbe [DOC]


Zdravilišče Rogaška d.d.
NOTARSKI ZAPISNIK
o seji skupščine družbe ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, matična št. 1277090000,
ki je bila 26.08.2012 s pričetkom ob 9:00 uri v prostorih
Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina.

> Besedilo zapisnika [PDF]


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 26.08.2012 ob 9.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika Skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Danico Bonča in Aleksander Vegelj

2. Poročilo Nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2011

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta družbe Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2011.«

3. Razrešnica Nadzornemu svetu in Upravi

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2011.«

4. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2012

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe v letu 2012 se imenuje revizor AVDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj.“

Predlogi sklepov ter vse ostalo gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom za leto 2011, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com, skupaj z vsemi obrazložitvami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 22.08.2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno tudi prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 22.08.2011.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo tako zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 01.08.2011. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje dne 01.08.2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravic delničarjev iz 1. odstavka 300. in iz 301. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe  www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, v skladu s 305. členom ZGD-1. Izčrpne informacije o uveljavljanju pravice do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.zdravilisce-rogaska.com.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da pooblaščenec pred skupščino predloži družbi pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje na Skupščini Družbe imenujejo tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani Družbe www.zdravilisce-rogaska.com. Pooblastilo je lahko poslano Družbi po elektronski pošti na naslov zdravilisce.rogaska@siol.net. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe in žig oziroma pečat te pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način iz prejšnjega odstavka lahko delničarji pošiljajo Družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog na tak način, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Pooblastila morajo biti dostavljena družbi fizično, po pošti ali z uporabo elektronskih sredstev najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 23.08.2011.

Obrazec za glasovanje s pooblastilom je na voljo od datuma objave sklica skupščine v fizični obliki brezplačno tudi na sedežu družbe, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro.

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi z uporabo elektronskih sredstev, podpisano z digitalnim podpisom na osnovi veljavnega digitalnega potrdila, na način, da sestavijo elektronsko sporočilo z želeno vsebino, nato pa tako elektronsko sporočilo podpišejo (z izbiro aplikacije „Digitalno podpiši“ oziroma druge ustrezne aplikacije pod ikono „Možnosti“), ter ga pošljejo na elektronski naslov družbe zdravilisce.rogaska@siol.net.

Po sklepu NS se sklic skupščine objavi v častniku Večer.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan

V Rogaški Slatini, dne 25.07.2012

> Besedilo sklica skupščine [DOC]
> Informacije o pravicah delničarjev [DOC]
> Predlogi sklepov skupščine z obrazložitvijo [DOC]


 

Zdravilišče Rogaška d.d.
NOTARSKI ZAPISNIK
o seji skupščine družbe, ki je bila 31.8.2011

> Besedilo zapisnika [PDF]

Zdravilišče Rogaška -
RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

Uprava družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, sporoča delničarjem, da je v zvezi s sklicem skupščine družbe za dne 31.08.2011 ob 12.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška, dne 06.08.2011 prejela zahtevo delničarjev Zdravilišče Rogaška-zdravstvo d.o.o., Zdraviliški trg 9, Rogaška Slatina, in Investgroup, investiranje in svetovanje, d.o.o., Litostrojska cesta 52, Ljubljana, za dopolnitev dnevnega reda skupščine, zato

r a z š i r j a

dnevni red te skupščine z dodatnimi predlogi sklepov št. 9, št. 10, št. 11, št. 12, št. 13, št. 14, št. 15 in št. 16.

> Razširitev dnevnega reda [DOC]
> Čistopis dnevnega reda [DOC]
> Zahteva za dopolnitev dnevnega reda [DOC]


Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11. člena Statuta delniške družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, Uprava in Nadzorni svet družbe sklicujeta

SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
ki bo dne 31.08.2011 ob 12.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

> Besedilo sklica skupščine [DOC]
> Informacije o pravicah delničarjev [PDF]
> Predlogi sklepov skupščine z obrazložitvijo [PDF]


Sklepi skupščine z dne 22.03.2011
Dne 22.03.2011 je bila nadaljevana letna skupščina,
na kateri sta bila obravnavana 7 . in 8. točka dnevnega reda

Na skupščini je bilo prisotno 7.252 delnic z glasocalno pravico oz. 73,53 % delnic.

Delničarji niso sprejeli sklepa iz 7. točke dnevnega reda o dokapitalizaciji:

»Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.047.800,00 EUR in je razdeljen skupaj 10.478 delnic na ime, od tega je navadnih imenskih delnic (prvi razred) 9,863 in prednostnih delnic (drugi razred) 615, se poveča za 1.280.100,00 EUR, na 2.327.900,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.280.100,00 EUR se izvede z izdajo 12.801 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi navadnimi delnicah, za denarne vložke, pri čemer je prodajna cena ene delnice enaka njeni nominalni vrednosti, torej 100,00 EUR.

Uprava družbe se pooblasti, da v roku 3 (treh) delovnih dni po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodnem registru, pripravi Prospekt za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti, ki ga predloži v potrditev Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Uprava družbe se pooblasti, da nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) delovnih dni po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta objavi prospekt v dnevniku FINANCE, in o načinu objave obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 60 dni od dneva objave Prospekta za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti. Delnice se vpisujejo na vpisnem mestu v tajništvu na sedežu družbe. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so ob vpisu tudi v celoti vplačane.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.«

SPREJET JE BIL SKLEP PO 8. TOČKO DNEVNEGA REDA :

a) Določba 26. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Družba objavlja sporočila in pozive delničarjev v častniku Večer ali v Uradnem listu Republike Slovenije. Častnik oziroma medij objave sklica skupščine s sklepom določi nadzorni svet družbe.«

b) »Sprejme se čistopis statuta oziroma njegovo prečiščeno besedilo v vsebini kot je razvidna iz priloge 2., ki je sestavni del tega sklepa.«

Uprava družbe
Datum: 24.03.2011


 

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 11. člena Statuta družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, sklicujeta Uprava in Nadzorni svet družbe

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina

ki bo dne 20.12.2010 ob 15.00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška.

Dnevni red:

1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov, ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice

 

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Aleksandra Veglja in Danico Bonča.«

 

2. Poročilo nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009

 

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009.

 

3. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2010

Predlog sklepa:

»Za revizorja poslovanja družbe 2010 se imenuje revizor AVDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj«

 

4. Razrešnica nadzornemu svetu in upravi

Predlog sklepa:

»Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009, ter se jima podeli razrešnica.«

5.   Dopolnitev sklepa skupščine o določitvi menjalnega razmerja delnic

Predlog sklepa:

»Določi se novo število delnic posameznemu delničarju, tako da upoštevaje menjalno razmerje,  določeno v razmerju v razmerju (1 : 97,52590489709010000000) za delnice z oznako RGS, in upoštevaje menjalno razmerje, določeno v razmerju (1 : 48,78048780487800000000) za delnice z oznako RGP, sedaj posamezni delničarji posedujejo oziroma so imetniki naslednjega števila delnic, kot so razvidni iz priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.

Za izvedbo zmanjšanja osnovnega kapitala se delnice združijo, in sicer delničarji tvorijo pravno skupnost v presežku vrednosti delnic posameznika glede na menjalno razmerje, tako da vsi delničarji kot pravna skupnost posedujejo in upravljajo z delnicami te skupnosti skupno.«

6.   Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Stanislav Pšeničnik se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih) let in sicer od 20.12.2010 do 20.12.2014.«

7. Sklep o povečanju osnovnega kapitala in pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev besedila statuta s sklepom o povečanju osnovnega kapitala

Ad 1. Predlog sklepa:

»Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.047.800,00 EUR in je razdeljen skupaj 10.478 delnic na ime, od tega je navadnih imenskih delnic (prvi razred) 9,863 in prednostnih delnic (drugi razred) 615, se poveča za 1.280.100,00 EUR, na 2.327.900,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.280.100,00 EUR se izvede z izdajo 12.801 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi navadnimi delnicah, za denarne vložke, pri čemer je prodajna cena ene delnice enaka njeni nominalni vrednosti, torej 100,00 EUR.

Uprava družbe se pooblasti, da v roku 3 (treh) delovnih dni po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodnem registru, pripravi Prospekt za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti, ki ga predloži v potrditev Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Uprava družbe se pooblasti, da nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) delovnih dni po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta objavi prospekt v dnevniku FINANCE, in o načinu objave obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 60 dni od dneva objave Prospekta za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti. Delnice se vpisujejo na vpisnem mestu v tajništvu na sedežu družbe. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so ob vpisu tudi v celoti vplačane.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.«

Ad 2. Predlog sklepa

»Nadzorni svet se pooblasti, da s sklepom uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe.«

Ad 3. Predlog izrednega sklepa:

»Delničarji prvega razreda delnic, tj. navadnih imenskih delnic, podajajo soglasje k sprejetemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala.«

Ad 4. Predlog izrednega sklepa:

»Delničarji drugega razreda delnic, tj. prednostnih imenskih delnic, podajajo soglasje k sprejetemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala.«
8.   Sprememba statuta

Predlog sklepa:

a) Določba 26. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Družba objavlja sporočila in pozive delničarjev v častniku Večer ali v Uradnem listu Republike Slovenije. Častnik oziroma medij objave sklica skupščine s sklepom določi nadzorni svet družbe.«

b) »Sprejme se čistopis statuta oziroma njegovo prečiščeno besedilo v vsebini kot je razvidna iz priloge 2., ki je sestavni del tega sklepa.«

 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev bo na voljo na sedežu družbe Zdravilišče Rogaška d.d., vsak delavnik od 10. do 12. ure od 10.12.2010 do vključno dneva zasedanja Skupščine. Predlogi delničarjev za skupščino so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so ob koncu četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblaščenci morajo pred skupščino predložiti pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane na sedežu družbe deponirano ves čas pooblastiulnega razmerja. Pooblastila morajo biti družbi dostavljena najkasneje 3 (tri) dni pred dnem zasedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom.

 

                                 Zdravilišče Rogaška d.d.
                                 predsednik uprave
                                 Matej Goričan

 

Rogaška Slatina, dne 16.11.2010

 


Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami RGS in RGP

Zaradi postopka združevanja delnic (skladno s sklepom skupščine, že objavljeno na SEONETU)  bo od 20.01.2011 do 24.01.2011 zaustavljeno trgovanje z delnicami RGS in RGP. Združitev delnic ne vpliva na lastniško strukturo.

Uprava družbe
Datum: 21.01.2011


Sklepi skupščine delničarjev z dne 20.12.2010
(Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev v PDF formatu)

Na skupščini je bilo prisotno 7.252 delnic z glasovalno pravico oz. 73,53 % delnic.

Sprejeti so bili naslednji sklepi :

 1. Skupščina delničarjev družbe Zdravilišče Rogaška d.d. izvoli za predsednika skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa Aleksandra Veglja in Danico Bonča.
 2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta Zdravilišče Rogaška d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2009.
 3. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2010
  »Za revizorja poslovanja družbe 2010 se imenuje revizor AVDITOR, d.o.o., Revizijska družba, Ptuj«
 4. Razrešnica nadzornemu svetu in upravi
  »Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009, ter se jima podeli razrešnica.«
 5. Dopolnitev sklepa skupščine o določitvi menjalnega razmerja delnic »Določi se novo število delnic posameznemu delničarju, tako da upoštevaje menjalno razmerje, določeno v razmerju v razmerju (1 : 97,52590489709010000000) za delnice z oznako RGS, in upoštevaje menjalno razmerje, določeno v razmerju (1 : 48,78048780487800000000) za delnice z oznako RGP, sedaj posamezni delničarji posedujejo oziroma so imetniki naslednjega števila delnic, kot so razvidni iz priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.
  Za izvedbo zmanjšanja osnovnega kapitala se delnice združijo, in sicer delničarji tvorijo pravno skupnost v presežku vrednosti delnic posameznika glede na menjalno razmerje, tako da vsi delničarji kot pravna skupnost posedujejo in upravljajo z delnicami te skupnosti skupno.«
 6. Imenovanje člana nadzornega sveta
  »Stanislav Pšeničnik se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih)
  let in sicer od 20.12.2010 do 20.12.2014.«

Po sprejetju sklepa pod točko številka 6 je skupščina delničarjev sprejela sklep , da se zasedanje skupščine prekine in nadaljuje z danes navzočimi delničarji dne 20.01.2010 ob 15,00 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška, Rogaška Slatina.

Uprava družbe
Datum: 22.12.2010

 

Prekinitev in prestavitev skupščine

Skupščina delničarjev, sklicana za dan 20.01.2011 je bila prekinjena in prestavljena na 22.03.2010, ob 15,00 uri, na isti lokaciji.

Uprava družbe
Datum: 21.01.2011

7. Sklep o povečanju osnovnega kapitala in pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev besedila statuta s sklepom o povečanju osnovnega kapitala

Ad 1. Predlog sklepa:

»Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.047.800,00 EUR in je razdeljen skupaj 10.478 delnic na ime, od tega je navadnih imenskih delnic (prvi razred) 9,863 in prednostnih delnic (drugi razred) 615, se poveča za 1.280.100,00 EUR, na 2.327.900,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.280.100,00 EUR se izvede z izdajo 12.801 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi navadnimi delnicah, za denarne vložke, pri čemer je prodajna cena ene delnice enaka njeni nominalni vrednosti, torej 100,00 EUR.

Uprava družbe se pooblasti, da v roku 3 (treh) delovnih dni po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodnem registru, pripravi Prospekt za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti, ki ga predloži v potrditev Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Uprava družbe se pooblasti, da nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) delovnih dni po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta objavi prospekt v dnevniku FINANCE, in o načinu objave obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 60 dni od dneva objave Prospekta za ponudbo delnic Zdravilišča Rogaška d.d. javnosti. Delnice se vpisujejo na vpisnem mestu v tajništvu na sedežu družbe. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so ob vpisu tudi v celoti vplačane.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.«

Ad 2. Predlog sklepa

»Nadzorni svet se pooblasti, da s sklepom uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe.«

Ad 3. Predlog izrednega sklepa:

»Delničarji prvega razreda delnic, tj. navadnih imenskih delnic, podajajo soglasje k sprejetemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala.«

Ad 4. Predlog izrednega sklepa:

»Delničarji drugega razreda delnic, tj. prednostnih imenskih delnic, podajajo soglasje k sprejetemu sklepu o povečanju osnovnega kapitala.«

8.   Sprememba statuta

Predlog sklepa:

a) Določba 26. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Družba objavlja sporočila in pozive delničarjev v častniku Večer ali v Uradnem listu Republike Slovenije. Častnik oziroma medij objave sklica skupščine s sklepom določi nadzorni svet družbe.«

b) »Sprejme se čistopis statuta oziroma njegovo prečiščeno besedilo v vsebini kot je razvidna iz priloge 2., ki je sestavni del tega sklepa.«

 


SKUPŠČINA DELNIČARJEV 2006
(Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev v PDF formatu)

Uprava družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev objavlja

Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev

Na seji skupščine, ki je bila dne 31.08.2006, so bili z 100% večino navzočih delnic sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št.1
Imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana v gradivu za skupščino, in sicer:
- za predsednika odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic,
- za preštevalca glasov pa Vegelj Aleksander in Bonča Danica.

Sklep št.2
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta za leto 2005.

Sklep št.3
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005, ter se jima podeli razrešnica.

Sklep št.4
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizijska družba AUDITOR, revizijska družba, d.o.o., Ptuj.

Sklep št.5
Skupščina pooblašča Upravo družbe, da lahko po svojem predsedniku zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in umika delnic kupi lastne delnice RGP družbe s tem da:
Sprejet je bil nasprotni predlog, ki glasi:
a.) Najvišja nakupna oziroma prodajna cena 1 (ene) delnice ne sme presegati 1.280,00 SIT na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti manjša od 250,00 SIT.
b.) Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% ( deset odstotkov) osnovnega kapitala.
c.) Pridobijo se sredstva oziroma viri in oblikujejo se rezerve za nakup lastnih delnic RGP v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
d.) Pooblastilo iz 1. (prve) točke tega sklepa velja 18 (osemnajst) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
e.) Skupščina pooblašča Upravo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Uprava je tudi pooblaščena ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

Sklep št.6
Ukrepi za zagotavljanje kapitalske ustreznosti

Sklep št. 6.1.
Dobiček iz poslovnega leta 2005 v znesku 18.753.000,00 se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.
Sklep št. 6.2.
Izgubo iz poslovanja družbe v preteklih letih, v višini 770.812.000,00 SIT se pokrije v breme osnovnega kapitala.
Sklep 6.3.
Osnovni kapital družbe se zmanjša za 770.812.000,00 SIT in po zmanjšanju znaša 251.086.000,00 SIT

Osnovni kapital družbe se od dosedanjih 1.021.898.000,00SIT zmanjša za 770.812.000,00 SIT tako, da po zmanjšanju znaša 251.086.000,00 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala je namenjeno kritju prenesene izgube.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zvišanjem nominalnega zneska in združevanje obeh delnic proporcionalno, tako da se ohranijo medsebojna razmerja med delničarji, po postopku poenostavljenega zmanjšanja kapitala na naslednji način:

 • Vsak delničar navadnih delnic (prvi razred) oznake RGS sprejme za 97,53137838 obstoječih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00SIT eno novo navadno delnico (prvi razred) v nominalni vrednosti 23.964,00SIT.
 • Pri prednostnih delnicah (drugi razred) oznake RGP se najprej poveča nominalna vrednost iz 2.000,00SIT na 23.964,00SIT. Zatem vsak delničar prednostnih delnic (drugi razred) oznake RGP sprejme za 48,76568921 delnic z nominalno vrednostjo 2.000,00SIT eno novo prednostno delnico (drugi razred) v nominalni vrednosti 23.964,00SIT.

S tem se obstoječih 991.898 navadnih delnic (prvi razred) najprej demonira na 23.964,00SIT; potem pa se jih združi v 9.863 novih navadnih delnic (prvi razred) in 30.000 prednostnih delnic (drugi razred) najprej denominira na 23.964,00SIT; potem pa se jih združi v 615 novih prednostnih delnic (drugi razred).
Zaradi zaokroževanja števila delnic navzdol za posameznega delničarja se po združitvi delnic pri posameznem delničarju vpiše v delniško knjigo celo število delnic, morebitna razlika, ki nastane po preračunu obstoječih delnic v nove, pa se knjiži v pravno skupnost nad delnicami v posameznem razredu delnic v skladu z 241.členom ZGD-1.
Delnice bodo izdane v nematerialni obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi (v nadaljevanju KDD). Sklep o zmanjšanju kapitala, bo uprava objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in v časopisu Finance.
Postopek denominacije in zamenjave obstoječih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se opravi na dan, ko KDD izda odločbo, in v skladu z veljavno zakonodajo.
Uprava Zdravilišča Rogaška d.d. je dolžna v roku treh dni po vročitvi sklepa sodišča o vpisu zmanjšana osnovnega kapitala v sodni register pisno obvesti vse delničarje, ki imajo delnice izdane v ne materializirani obliki pri KDD, da je zmanjšanje vpisano. Istočasno uprava objavi sporočilo javnosti o izvedeni spremembi.
Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa.
Po pregledu glasovnic ugotovi, da je za predlagani sklep glasovalo 700.630 (sedemstotisočšestotrideset) oddanih glasov, proti nihče. Predsednik skupščine ugotavlja, da je sprejet sklep.
Predsednik skupščine pove, da morata za sprejetje tega sklepa podati soglasje oba razreda delnic. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme izredni sklep.
Predsednik skupščine da na glasovanje predlog izrednega sklepa.
Delničarji imetniki prednostnih delnic (drugi razred) soglašajo s sprejetim sklepom iz točke 6.3. (šest . tri).
Po pregledu glasovnic predsednik skupščine ugotovi, da je za predlagani sklep glasovalo 8.185 (osemtisočstopetinosemdeset) prednostnih delnic, proti nihče.
Predsednik skupščine ugotovi, da sta sprejeta izredna sklepa.

Sklep 6.4.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da statut družbe uskladi s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Sklep št.7
Navadne delnice Zdravilišče Rogaška d.d. z oznako RGS z nominalno vrednostjo 23.964,00 SIT in prednostne delnice Zdravilišče Rogaška d.d. z oznako RGP, z nominalno vrednostjo 23.964,00 SIT, s katerima se trguje na prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., se umaknejo iz organiziranega trga vrednostnih papirjev, skladno s 54. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP).
Sklep ni sprejet.

Sklep št.8
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da statut družbe uskladi s sklepom o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev .
V skladu s 54. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 648. členom ZGD in 651. Členom ZGD-1, je uprava za umik delnic iz odprtega trga pripravljena plačati primerno odškodnino za ceno delnice RGS(navadne) 191,47 SIT in ceno delnice RGP (prednostne) 385,00 SIT vsem tistim delničarjem, ki nasprotujejo umiku iz borze.

8.1. Soglasje delničarjev imetnikov navadnih delnic
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme izredni sklep:
Delničarji, imetniki navadnih delnic (prvi razred) soglašajo s sklepom skupščine iz točke 8.
8.2. Soglasje delničarjev imetnikov prednostnih delnic
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme izredni sklep:
Delničarji, imetniki prednostnih delnic (drugega razreda) soglašajo s sklepom skupščine iz točke 8.

Sklep št. 9
Skupščina pooblašča upravo družbe, da v roku 18ih mesecev preoblikuje delniško družbo v družbo z omejeno odgovornostjo.
Sklep ni sprejet.

9.1 Sprememba statuta družbe
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da statut družbe sprejme kot družbeno pogodbo, ki jo uskladi s sklepom o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Sklep št. 10
Sprememba valute iz sit v eur
Osnovni vložki in osnovni kapital družbe Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo, hoteli, turizem in upravljane holding družb d. d. preide na euro, poslovodstvo pa se pooblasti, da z dnem uvedbe eura v statutu oz. po preoblikovanju po družbeni pogodbi vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z zneski v eurih.

Na seji skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Rog. Slatina, 27.10.2006

Uprava družbe


SKUPŠČINA DELNIČARJEV 2005

Skupščina družbe Zdravilišče Rogaška d.d., je dne 15.12.2005 sprejela naslednje sklepe:

 1. Skupščina izvoli za predsednika skupščine odvetnika Velimira Cugmasa, za preštevalca glasov pa Vegelj Aleksandra in Danico Bonča.
 2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta za leto 2004.
 3. Potrdi in dobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004, ter se jima podeli razrešnica.
 4. Potrdi in dobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004, ter se jima podeli razrešnica.
 5. Skupščina pooblašča Upravo družbe, da lahko po svojem predsedniku zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in umika delnic kupi lastne delnice družbe s tem da
  a.) Najvišja nakupna oziroma prodajna cena 1 (ene) delnice ne sme presegati 250,00 SIT (dvestopedeset tolarjev) na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti manjša od 70,00 SIT (sedemdeset tolarjev).
  b.) Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% ( deset odstotkov)
  osnovnega kapitala.
  c.) Pridobijo se sredstva oziroma viri in oblikujejo se rezerve za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
  d.) Pooblastilo iz 1. (prve) oziroma a.) točke tega sklepa velja 18 (osemnajst) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
  e.) Skupščina pooblašča Upravo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Uprava je tudi pooblaščena ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.
 6. Matej Goričan, poda nasprotne predloge za skupščino Zdravilišče Rogaška d.d. in sicer:
  II.a Ugotovi se, da je član nadzornega sveta g. Stanislav Pšeničnik izvoljen za člana nadzornega sveta z dnem, 29.08 2002, za obdobje štirih let, ki se izteče 29.08.2006.
  II.b Stanislav Pšeničnik se izvoli za člana nadzornega sveta z mandatom štirih let in sicer od 29.08.2006 do 29.08.2010.

SKUPŠČINA DELNIČARJEV 2004

Skupščina družbe Zdravilišče Rogaška d.d., je dne 30.08.2004 sprejela naslednje sklepe:

 1. Imenujejo se organi skupščine in sicer:
  • za predsednika odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic
  • za preštevalca glasov Vegelj Aleksander in Bonča Danica
 2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta za leto 2003.
 3. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003, ter se jima podeljuje razrešnica.
 4. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2004 imenuje revizijska družba AUDITOR, revizijska družba d.o.o., Ptuj.
 5. Skupščina se seznani, da je na zboru delavcev dne 25.05.2004 bila izvoljena Bonča Danica, Stanujoč Pod Bellevujem 22, EMŠO: 2402953505255, kot nova članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih.
     
Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 15, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA; Telefon: 03 818 26 40, Telefaks: 03 818 26 49
E – pošta: zdravilisce.rogaska@siol.net